Taisyklės

 • Abonementai gali būti grąžinti per 14 dienų nuo įsigijimo. Po 14 dienų mokestis už abonementus negrąžinamas.
 • Abonementai įsigyti po 2024-05-10 dienos gali būti grąžinti ne vėliau kaip iki 2024-05-16 dienos. Atsiimdami dalyvio įdentifikavimo apyrankę renginio dalyvių registracijos vietoje automatiškai užblokuojate galimybę grąžinti abonementą.
 • Apmokėjimas grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 14 dienų nuo grąžinimo pareikalavimo, tokia suma ir valiuta, kokia buvo pirkimo transakcija.
 • Galima perpraduoti įsigytą abonementą ir pakeisti dalyvio vardą ir pavardę tik vieną kartą ir ne vėliau, kaip iki 2024-05-01. Toks pakeistas abonementas negali būti perparduotas antrą kartą. Tokiam perpardavimui negalioja 14 dienų grąžinimo terminas.
 • Vardo pakeitimui būtina sumokėti 100 procentų kainos skirtumo nuo abonemento įsigijimo dieną galiojusios kainos, kurią mokėjo pirmasis pirkėjas ir abonemento perpardavimo dieną galiojančios kainos.
 • Norint perparduoti bilietą, naujojo abonemento savininko duomenis siųsti ieva@salsafestival.lt.
 • Organizatorius netarpininkauja padedant perparduoti abonementus.
 • Galima pasikeisti į aukštesnės kategorijos (pvz. Vakarėlių abonementą į Pilną abonementą) abonementą.
 • Norint pasikeisti abonementą, būtina kreiptis į organizatorių ir sumokėti tą dieną galiojančios abonemento kainos skirtumą pagal www.salsafestival.lt pateiktą kainų lentelę. Kainos skirtumas sumokamas į organizatoriaus banko sąskaitą.
 • Jeigu abonementas keičiamas į pigesnį abonementas, kainos skirtumas negrąžinamas.
 • Pakeistam abonementui nebegalioja 14 dienų grąžinimo terminas.
 • Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/
 • Pardavėjas:

Viešoji įstaiga „SALSA VILNIUS“
Įmonės kodas 300636688
Lentvario g. 7A, Vilnius
ieva@salsasisters.lt
+37068278474